Smart Little Village

Vad är Smart Little Village?

Smart Little Village är ett initiativ som startades i Skåne 2017. Grunden för initiativet är uppfattningen om angelägenheten av att satsa på små kommuner, små samhällen och landsbygden. Vi ser redan idag tecken på att den tydliga urbaniseringstrenden håller på att kompletteras med ökat fokus på områden utanför storstadsregionerna inte minst i perspektivet av Agenda 2030 mål om hållbar utveckling. Vi ser också parallellt en tydlig utveckling mot allt större ekonomisk ojämlikhet mellan storstadsregioner och landsbygd. 

En ojämlikhet som inte minst handlar om skillnader när det gäller tillgång till bostäder, kollektivtrafik, service inom vård, skola och omsorg samt möjligheter till arbete och politisk påverkan. Något som bidrar till ökade klyftor såväl ekonomiskt som socialt. Vidare har Sverige världens högsta andel enpersonshushåll vilket motiverar innovativa lösningar för social gemenskap och mötesplatser.

Smart Little Village grundas också på målen i Agenda 2030 och då särskilt:

Mål 3 – välbefinnande, mål 4 – utbildning för alla, mål 5 – jämställdhet, mål 8 – anständiga arbetsvillkor o tillväxt, mål 9 – hållbar industri, innovation och infrastruktur samt mål 11 – hållbara städer och samhällen.

Varför finns Smart Little Village?

I små samhällen finns en befintlig infrastruktur att ta tillvara och i varierande utsträckning ett fastighetsbestånd som inte fullt utnyttjas. Samtidigt finns generellt brist på bostäder och behov av service och arbetstillfällen. Vi ser att här finns utrymme för nytänkande i hur vi kan ta tillvara lokalsamhällets fördelar av närhet parallellt med den tekniska utvecklingen inom bland annat digitalisering och artificiell intelligens. 

Hur kan till exempel alternativ kollektivtrafik utvecklas med förarlösa fordon? Hur skapa synergier mellan olika generationers behov och möjligheter? Hur utveckla livsmedelsproduktion i ett mer hållbart perspektiv? Hur kan strukturer inom besöksnäring och fasta boenden/företagande synkroniseras? Många gånger saknas administrativa stödfunktioner, och/eller hinder i form av lagstiftning och regelsystem för att ta tillvara lokala initiativ. Här krävs större flexibilitet och nytänkande.

Under de två år som Smart Little Village har funnits har arbetet huvudsakligen inriktats mot att föra diskussioner med representanter inom offentlig sektor och delar av näringslivet för att identifiera behov och engagemang. Arbetet har utförts med stöd av viss finansiering från offentlig sektor (Region Skåne 2017 och Skurups kommun 2017 och 2019). Diskussionerna har skett i positiv anda och mynnat i att några kommuner och företag förklarat sitt intresse för ett fortsatt engagemang. 

Inom ramen för initiativet har också ett första seminarium genomförts under hösten 2017. Seminariet bemöttes positivt och 83% av deltagarna menade att de sannolikt skulle delta igen och 85% skulle rekommendera en kollega att delta nästa år, i den utvärdering som genomfördes.